top of page
FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.png

Tytuł projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego

w zakresie technologii oczyszczania wód popłucznych

Beneficjent: AS PRODUKT Sebastian Pasturek

Cel projektu: Utworzenie budynku CBR na potrzeby opracowania i wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu: układu uzdatniania wód popłucznych.

Wartość operacji: 5 734 260,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 4 662 000,00 PLN

Wartość wkładu funduszy europejskich: 2 564 100,00 PLN

Planowane efekty: Dzięki nabyciu środków trwałych i wdrożeniu wyników realizacji projektu do działalności gospodarczej Wnioskodawcy nastąpi dywersyfikacja - rozszerzenie  oferty o produkt dotychczas niewytwarzany w zakładzie: innowacyjny układ uzdatniania wód popłucznych, do wykorzystania w szczególności w instalacjach obiektów basenowych.

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.png

Tytuł projektu:

Rozwój Centrum - Badawczo - Rozwojowego technologii oczyszczania wód popłucznych o bezchlorowy system uzdatniania wody basenowej.

Beneficjent: AS PRODUKT Sebastian Pasturek

Cel projektu: Cel projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnej technologii bezchlorowego uzdatniania wody basenowej.

Planowane efekty: Opracowanie układu uzdatniania wód basenowych będącego alternatywą dla powszechnie stosowanego chloranu (I)

 

Wartość ogółem: 2 533 800,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 060 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 133 000,00 PLN

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.png

Tytuł projektu: Wdrożenie produkcji saun z izolacją termiczną z korka ekspandowanego


Beneficjent: AS PRODUKT Sebastian Pasturek


Cel projektu: Przedmiotem projektu jest budowa budynku produkcyjno-magazynowego oraz zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania dla celów wdrożenia przez AS Produkt  wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej.


Wartość ogółem: 8 592 780,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 6 986 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 3 842 300,00 PLN


Planowane efekty: Realizacja projektu oznaczać będzie utworzenie przez firmę nowego zakładu i umożliwi wdrożenie produkcji saun z izolacją termiczną z korka ekspandowanego, stanowiących innowację produktową.

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.png

Tytuł projektu: Stworzenie infrastruktury badawczej na cele opracowania prototypu płynu dezynfekującego z wykorzystaniem dodatku standaryzowanego ekstraktu miodu pszczelego.​

Beneficjent: AS PRODUKT Sebastian Pasturek

​Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie prototypu płynu dezynfekującego z wykorzystaniem dodatku standaryzowanego ekstraktu miodu pszczelego.

​Wartość operacji: 4 328 776,96 PLN

Wydatki kwalifikowane: 3 519 330,86 PLN

Wartość wkładu funduszy europejskich: 3 167 397,77 PLN

Planowane efekty: Przedmiotem projektu jest stworzenie infrastruktury do prowadzenia prac B+R w zakresie opracowania formuły płynu dezynfekującego z wykorzystaniem produktów naturalnych, łączącej skuteczność i bezpieczeństwo stosowania, służącego do zwalczania pandemii COVID-19. Koncepcja opracowania innowacyjnego środka dezynfekującego pozwoli na opracowanie i wdrożenie do powszechnego stosowania preparatu ze składnikami aktywnymi, zawartymi w ekstraktach alkoholowych miodów odmianowych dodanych do preparatu dezynfekującego.

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.png

Tytuł projektu: Promocja marki produktowej przedsiębiorstwa AS Produkt Sebastian Pasturek na rynkach zagranicznych poprzez uczestnictwo w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju

Beneficjent: AS PRODUKT Sebastian Pasturek

​Cel projektu: promocja i eksport Systemu Odzysku Wód AS PRODUKT (SOWA), wykorzystującego innowacyjną technologię uzdatniania wód w instalacjach obiektów basenowych, docelowo zawarcie kontraktów handlowych zagranicznych z partnerami biznesowymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

​Wartość operacji: 169 395,73 PLN

Wydatki kwalifikowane: 169 395,73 PLN

Wartość wkładu funduszy europejskich: 127 046,79 PLN

Planowane efekty: rozszerzenie rozpoznawalności marki Systemu SOWA, umocnienie wizerunku przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku, stworzenie potencjału do osiągnięcia pozycji znaczącego podmiotu na rynku innowacyjnych produktów w branży, konkurencyjnych w skali międzynarodowej, wyjście przez AS PRODUKT ze swoją ofertą poza rynek krajowy i osiągnięcie po raz pierwszy przychodów z eksportu.

KOMUNIKAT 1 z dnia 30.04.2021r.

 

Firma AS PRODUKT Sebastian Pasturek z siedzibą w Małej Nieszawce zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach realizacji projektu pt.: „Prototyp systemu do oczyszczania wód przemysłowych (przemysł owocowo-warzywny)”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

KOMUNIKAT 2 z dnia 12.05.2021r.

Firma AS PRODUKT Sebastian Pasturek z siedzibą w Małej Nieszawce informuje iż na realizatora zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach realizacji projektu pt.: „Prototyp systemu do oczyszczania wód przemysłowych (przemysł owocowo-warzywny)”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wybrano Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (WTiICh) który złożył najkorzystniejszą ofertę.

bottom of page